Info. o balíčkoch

online

Neviete posúdiť, či sú hodiny cez internet práve pre vás, no chcete to skúsiť? Máme pre vás 10 minútovú hodinu úplne zadarmo! Stačí sa zaregistrovať na našej stránke alebo zdieľaním našej webstránky na Facebooku odblokujete rezervačný kalendár, v ktorom si vyberiete dátum a čas, ktorý vám vyhovuje.

Na hodine sa vám bude plne venovať profesionálny lektor a zistí vaše silné a slabé stránky. Na záver dostanete strategické profilovanie, kde dostanete spätnú väzbu ohľadom vašej angličtiny, spolu s tipmi a návodmi pre učenie, ktoré bude pre vás najefektívnejšie.

Po hodine sa môžete rozhodnúť, či vám náš spôsob výučby vyhovuje a v prípade potreby požiadať lektora o pomoc s vyberaním kurzu či registráciou.

Tak, ako na to?

a.) Registrovať sa

alebo

b.) Odblokovať rezervačný kalendár

| Spôsob závisí už len od Vás! 🙂

V prípade otázok, kontaktujte nás na e-mail: help@english.sk

help@english.sk

MATURANTMaturita

Tento kurz je výborný pre maturantov, ktorí sa chcú učiť efektívne a pripravovať nielen priamo na maturitu, ale aj do reálneho života. Hodiny sú vedené mladým lektorom, ktorý sa dokáže vcítiť do kože maturanta lepšie ako starší lektor, a teda vie lepšie opísať proces a pocity počas maturít, čím študenta lepšie pripraví a zbaví stresu.

Lektor sa plne venuje študentovi, opakuje s ním gramatiku a slovíčka a ukazuje akým spôsobom sa dajú zakomponovať do danej maturitnej témy. Lektor študentovi pomáha so správnou výslovnosťou a gramatikou a vysvetľuje, ako napraviť chyby, ktoré robí.
Na konci hodiny si študent s lektorom zopakujú prebraté učivo a študent dostane domácu prípravu v podobe gramatických cvičení a nových slovíčok, ktoré študentovi pomôžu so zapamätávaním. Pokiaľ na konci hodiny zostane čas, študent si s lektorom môže zahrať hru, poprípade sa pýtať otázky, ktoré počas hodiny neboli relevantné. Na začiatku nasledujúcej hodiny si študent napíše „pop test“ alebo päťminútovku, ktorou si lektor overí domácu prípravu a uvidí možné nedostatky. Následne lektor spolu so študentom zopakuje minulé učivo a lektor pokračuje s vysvetľovaním alebo začne s novou lekciou.

V lekciách sú zahrnuté tzv. „readingy“, kde študent dostane text a odpovedá na otvorené otázky, ktoré sú vopred stanovené. V prípade potreby sa lektor venuje každej vete individuálne a vysvetľuje význam neznámych slovíčok a fráz. Každá lekcia má aj „listening“, kde lektor pustí nahrávku, podľa ktorej študent odpovedá na vopred stanovené otázky. Každý reading aj listening je odvodený z maturitných tém. Taktiež bude lektor opakovať učivo ústne, pomocou speakingov, počas ktorých so študentom preberá maturitnú tému a necháva študenta voľne hovoriť. Na konci celku si študent napíše test, ktorý overí jeho nadobudnuté schopnosti, ktoré lektorovi ukážu študentove nedostatky, na ktoré sa môže zamerať v nasledujúcej lekcii.

Lektor taktiež robí „simuláciu“ reálnych maturít, počas ktorej študent prejde rovnakým procesom ako pri skutočnej maturite.

Čas hodín si vopred stanovíte s lektorom, rovnako aj čas „maturít“. V prípade vyskytnutia akejkoľvek prekážky sa môžete s lektorom dohodnúť na náhradnom termíne, aby ste dobehli vymeškané učivo.

V prípade záujmu o kurz nám napíšte na help@english.sk.

help@english.sk

Rovesník (skupinový)

anglický jazyk

Tento kurz je pre ľudí, ktorí radi pracujú v skupinách a chcú využiť novonadobudnuté jazykové znalosti hneď v konverzácií s inými ľuďmi.

Na hodine je nové učivo najprv vysvetlené lektorom a následne sa skupinovou diskusiou táto téma rozvíja. Skupiny sa skladajú z troch až piatich ľudí, ktorým sa lektor snaží učivo vysvetliť tak, aby ho všetci pochopili a celá skupina sa mohla posunúť na nový celok. Na každej hodine lektor vysvetlí gramatiku, význam nového učiva a ako navzájom súvisia.

Na konci hodiny dostávajú študenti otázky od lektora, nové slovíčka a cvičenia na zopakovanie novej gramatiky. Pokiaľ zostane čas, môžu sa študenti spoločne zahrať hru na lepšie zapamätanie si slovíčok alebo na osvojenie gramatických pravidiel. Na nasledujúcej hodine sa lektor uistí o domácej príprave pomocou „pop testu“ alebo päťminútovky, ktorá sa píše na začiatku každej hodiny, a opakovaním minulého učiva.
Po ukončení celku žiaci píšu test, ktorý pozostáva z otvorených otázok odvíjajúcich sa od prebratého učiva a naučených slovíčok. Na hodinách sa taktiež pripravuje pomocou „readingov“, kde študenti čítajú s porozumením – podľa potreby lektor text môže postupne prekladať a vysvetľovať význam neznámych fráz a slovíčok; a „listeningov“, kde lektor prehrá nahrávku, podľa ktorej študenti odpovedajú na vopred stanovené otázky – lektor môže taktiež vysvetliť neznáme frázy, slovíčka a výslovnosť. Oba sú prispôsobené lekcii a úrovni skupiny. Tento kurz sa však nemusí otvoriť, pokiaľ nebude dostatok záujemcov. Je možné vytvoriť vlastnú skupinu, pokiaľ máte viacero známych, ktorý by sa taktiež radi naučili angličtinu.
V tom prípade nás kontaktujte cez e-mail alebo nám napíšte správu na SOS-chat (vpravo modré), prípadne na facebooku a my sa pokúsime vytvoriť pre vás vlastnú skupinu.

Treba aj myslieť na možnosť, že sa nenájde vhodný čas na hodiny pre všetkých študentov, alebo nebude možné mať viac ako pár hodín týždenne, čo rozhodne nie je ideálne, pokiaľ sa chcete naučiť nový jazyk čo najefektívnejšie.

V prípade záujmu o kurz nám napíšte na help@english.sk.

help@english.sk

Tento kurz je ideálny pre ľudí, ktorí sa chcú učiť vlastným tempom. Na hodine je len
študent a lektor, ktorý študentovi venuje plnú pozornosť a opravuje všetky jeho „chybičky”, aby čo najrýchlejšie napredoval na požadovanú úroveň.

Rovnako ako na skupinových lekciách, lektor na každej hodine študenta učí gramatiku a nové slovíčka a ich súvis s učivom. Študent sa učí konverzovať s lektorom, ktorý mu pomáha s výslovnosťou a gramatikou. Na konci hodiny študent zopakuje prebrané učivo a jeho pravidlá a lektor zadá domácu prípravu v podobe gramatických cvičení a nových slovíčok. Pokiaľ zostane čas na konci hodiny, študent si môže zahrať jazykovú hru s lektorom. Na začiatku nasledujúcej hodiny si študent spraví rýchly „pop test“ alebo päťminútovku, ktorou si lektor overí domácu prípravu. Následne lektor so študentom zopakuje minulé učivo a pokračuje s vysvetľovaním alebo začne s novou lekciou.

Na konci celku si študent napíše test, ktorý overí jeho nadobudnuté schopnosti, aby lektor vedel, aké nedostatky dohnať, aby sa mohol posunúť s učivom. Taktiež sú v lekciách zahrnuté „readingy“, kde študent číta s porozumením daný text a odpovedá na otvorené otázky, ktoré sú vopred stanovené. V prípade potreby sa lektor venuje každej vete individuálne a vysvetľuje význam neznámych slovíčok a fráz. Každá lekcia má aj „listening“, kde lektor pustí nahrávku, podľa ktorej študent odpovedá na vopred stanovené otázky. Každý reading aj listening je prispôsobený študentovej úrovni angličtiny.

V prípade záujmu o tento kurz sa môžete

help@english.sk

Native – na mieru (s rodeným angličanom)
anglický jazyk

Tento kurz je vhodný pre ľudí, ktorí sa potrebujú sústrediť najmä na výslovnosť a správnu gramatiku. Hodiny sú vyučované native speakerom, ktorý študentovi pomáha znieť čo naj-autentickejšie. Rovnako ako v predošlých kurzoch, lektor na každej hodine študenta učí gramatiku a nové
slovíčka, no zameriava sa na správnu výslovnosť a vie študentovi častokrát presnejšie vysvetliť, prečo a kde presne urobil chybu.

Na konci hodiny študent zopakuje prebrané učivo a lektor zadá domácu prípravu v podobe gramatických cvičení a nových slovíčok, ktoré ešte na hodine vysvetlí. Pokiaľ na konci hodiny zostane čas, študent sa môže pýtať na gramatiku a frázy mimo preberaného učiva, ktoré ho zaujali, alebo si zahrať hru.

Na začiatku nasledujúcej hodiny si študent napíše rýchly „pop test“ alebo päťminútovku, ktorou si lektor overí domácu prípravu a pochopenie preberaného učiva. Následne lektor so študentom zopakuje minulé učivo, doplní medzery a pokračuje s vysvetľovaním alebo začne novú lekciu. V lekciách sú zahrnuté „readingy“, kde študent číta daný text s porozumením a odpovedá na vopred dané otvorené otázky. V prípade potreby lektor vysvetlí každú vetu individuálne a zároveň objasní neznáme slovíčka a frázy.

Každá lekcia má aj „listening“, kde lektor pustí nahrávku, podľa ktorej študent odpovedá na vopred stanovené otázky.
„Reading” aj „listening” je prispôsobený lekcii a študentovej úrovni angličtiny. Na konci celku študent píše test, ktorý overí jeho nadobudnuté schopnosti.
Čas hodín si vopred stanovíte s lektorom, ktorý sa bude snažiť čo najlepšie prispôsobiť vašim potrebám. V prípade nečakanej (alebo aj čakanej) prekážky sa môžete s lektorom
dohodnúť na náhradnej hodine.

V prípade záujmu o kurz nám napíšte na help@english.sk.

help@english.sk

BUSINESS Englishbusiness course

Tento kurz je prispôsobený ľuďom, ktorí sa chystajú na pohovor v angličtine alebo v cudzej krajine, potrebujú poznať odborné termíny vo svojom odbore alebo sa pokúšajú dostať ďalej a potrebujú mať osvojenú profesionálnu slovnú zásobu v cudzom jazyku.

Na hodine lektor komunikuje so študentom rovnako ako pri VIP kurze, plne sa mu venuje, upozorňuje ho na chyby a zaisťuje, aby sa študent učil čo najefektívnejšie.

Na každej hodine sa študent naučí novú gramatiku a slovíčka a ich súvis s preberaným učivom. Učivo sa zameriava na profesionálny styk a frázy, ktoré sa v ňom využívajú. Lektor študentovi pomáha so správnou výslovnosťou a gramatikou a vysvetľuje, aké chyby študent urobil a ako ich napraviť. Na konci hodiny študent zopakuje prebraté učivo a lektor zadá domácu prípravu v podobe gramatických cvičení a nových slovíčok, ktoré študentovi pomôžu s neskorším opakovaním.

Pokiaľ zostane čas na konci hodiny, študent si môže zahrať jazykovú hru s lektorom, poprípade sa opýtať otázky, ktoré neboli relevantné počas hodiny. Na začiatku nasledujúcej hodiny si študent napíše „pop test“ alebo päťminútovku, ktorou si lektor overí domácu prípravu. Následne lektor spolu so študentom zopakuje minulé učivo na ktoré nadviaže a pokračuje s vysvetľovaním alebo začne s novou lekciou. V lekciách sú zahrnuté „readingy“, kde študent s porozumením číta daný text a odpovedá na otvorené otázky, ktoré sú vopred stanovené.

V prípade potreby sa lektor venuje každej vete individuálne a vysvetľuje význam neznámych slovíčok a fráz. Každá lekcia má aj „listening“, kde lektor pustí nahrávku, podľa ktorej študent odpovedá na vopred stanovené otázky. Každý reading aj listening je prispôsobený študentovej úrovni angličtiny a obsahu prebratej lekcie. Na konci celku si študent napíše test, ktorý overí jeho nadobudnuté schopnosti, ktoré lektorovi ukážu študentove nedostatky, na ktoré sa môže zamerať v nasledujúcej lekcii.

Čas hodín si vopred stanovíte s lektorom, ktorý sa bude snažiť čo najlepšie prispôsobiť vašim potrebám. V prípade vyskytnutia akejkoľvek prekážky sa môžete s lektorom dohodnúť na náhradnej hodine.

V prípade záujmu o kurz nám napíšte na help@english.sk.

help@english.sk