GDPR – ochrana osobných údajov

Registráciou Vášho účtu na tejto webstránke, súhlasíte s nižšie uvedenými dokumentami (je nutné súhlasiť, pokiaľ chcete využívať služby English.sk)

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre klientov (študentov):

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV KLIENTOV

(ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV)

 

ÚVODNÉ INFORMÁCIE

 

Vážení klienti,

 

tieto zásady majú za cieľ informovať Vás, akým spôsobom podnikateľ Kade Mackintosh – English.sk., IČO: 51 809 095, vedený v Živnostenskom registri Okresného úradu Martin pod č. živnostenského registra 550-29247 (ďalej len „Podnikateľ“) zhromažďuje, spracováva, používa a odovzdáva Vaše osobné údaje (spoločne ďalej ,,spracovanie osobných údajov“).

 

Osobnými údajmi sa rozumejú informácie, týkajúce sa určenej osoby, ktorú je možné na základe tejto informácie, prípadne v spojení s ďalšími informáciami, identifikovať.

 

Najbežnejšími príkladmi osobných údajov, ktoré Podnikateľ v rámci poskytovania služieb jazykovej školy a  každodennej podnikateľskej činnosti spracováva, sú nasledovné údaje (najmä titul, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu klienta, dátum narodenia klienta, telefonický kontakt, e-mail klienta, bankové spojenie, fotografia klienta, audiovizuálny záznam študijnej činnosti klienta počas prednášok organizovaných podnikateľom, cookies klienta) .

 

OBSAH

 

Článok 1: Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Článok 2: V akom rozsahu a za akým účelom spracovávame Vaše osobné údaje?

Článok 3: Z akých zdrojov získavame Vaše osobné údaje?

Článok 4: Zdieľame Vaše údaje s ďalšími osobami?

Článok 5: Odovzdávame osobné údaje do krajín mimo EU/EHP?

Článok 6: Akým spôsobom sú zabezpečené Vaše osobné údaje?

Článok 7: Ako dlho budeme Vaše osobné údaje spracúvať/uchovávať?

Článok 8: Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Článok 9: Dotazy a kontakty.

Článok 10: Zmeny zásad o spracovaní osobných údajov.

 

Článok 1: Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

 

Prevádzkovateľom osobných údajov je Kade Mackintosh – English.sk., IČO: 51 809 095, vedený v Živnostenskom registri Okresného úradu Martin pod č. živnostenského registra 550-29247, ktorý určuje, akým spôsobom a za akým účelom sa osobné údaje spracovávajú.

 

Osoba zodpovedná za ochranu spracúvania osobných údajov je Kade Mackintosh, ktorú môže obchodný partner v prípade akýchkoľvek dotazov prípadne sťažností v súvilosti so spracovaním osobných údajov kontaktovať na tel. čísle +421 908 156 090 alebo e-mailom kade.mackintosh@english.sk.

 

Článok 2: V akom rozsahu a za akým účelom spracovávame Vaše osobné údaje?

 

V nižšie uvedenej tabuľke je uvedené v akom rozsahu, na aký účel a na akom právnom základe Podnikateľ spracúva osobné údaje o klientoch:

 

 

 

Osobné údaje

(Kategórie a príklady)

Účel spracovania Právny základ spracovania
Základné identifikačné a kontaktné údaje klienta:

·         titul, meno a priezvisko;

·         adresa trvalého pobytu;

·         e-mail, telefónne číslo;

·         bankové spojenie;

 

·       Dojednanie, uzavretie a plnenie zmluvy.

 

·       Uzavretie a plnenie zmluvy,

·       Oprávnený záujem Podnikateľa na zabezpečenie komunikácie s klientom.

 

Profilová fotografia klienta ·       Organizovanie súťaží zo strany podnikateľa, vyhodnotenie ich výsledkov; ·       súhlas udelený klientom
Audiovizuálny záznam klienta ·       sledovanie progresu klienta počas jazykového kurzu

·       evidencia Podnikateľa uskutočnených prednášok, ktorá bude slúžiť výlučne na interné účely

·       súhlas udelený klientom

 

Článok 3: Z akých zdrojov získavame Vaše osobné údaje?

 

Podnikateľ získava osobné údaje, ktoré následne spracováva, priamo od klientov. Podnikateľ spracúva jedine osobné údaje, ktoré mu poskytne klient resp. na spracúvanie ktorých získal výslovný súhlas udelený klientom.

 

Článok 4: Zdieľame Vaše údaje s ďalšími osobami?

 

 1. Oznamovanie osobných údajov tretím osobám

 

Podnikateľ je povinný za určitých okolností zdielať osobné údaje klientov s tretími osobami, a to v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

 

Medzi takéto tretie osoby patria najmä:

 

 • správne a obdobné orgány (finančné úrady),
 • finančné inštitúcie (banky, poisťovne),
 • polícia, prokuratúra, súdy SR
 • externí poradcovia,
 • hosting služby spoločnosti WebSupport

 

Článok 5: Odovzdávame osobné údaje do krajín mimo EU/EHP?

 

Osobné údaje klientov nie sú odovzdávané do krajín mimo EU a EHP.

 

Článok 6: Akým spôsobom sú zabezpečené Vaše osobné údaje?

 

Podnikateľ za účelom zaistenia dôvernosti, integrity a dostupnosti osobných údajov klientov využíva moderné IT bezpečnostné systémy. Podnikateľ udržuje vhodné bezpečnostné technické a organizačné opatrenia proti nezákonnému alebo neoprávnenému spracovaniu osobných údajov a proti náhodnej strate či poškodeniu osobných údajov. Prístup k osobným údajom klientov je umožnený len osobám, ktoré ich potrebujú v súvislosti s plnením ich pracovných povinností (najmä zamestnanci Podnikateľa, príp. jeho externí poradcovia), pričom sú tieto osoby viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

 

Článok 7: Ako dlho budeme Vaše osobné údaje spracúvať/uchovávať?

 

Podnikateľ uchováva osobné údaje klientov iba po dobu, počas ktorej ich potrebuje na účel, na ktorý boli zhromaždené, príp. na ochranu oprávnených záujmov Podnikateľa alebo počas doby, počas ktorej bol udelený súhlas na ich spracovanie.

 

Článok 8: Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov

Právne predpisy upravujúce ochranu osobných údajov, a to predovšetkým všeobecné nariadenie EU o ochrane osobných údajov (GDPR) uvádza najmä nasledujúce práva dotknutých osôb (klientov):

 

 • právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako Podnikateľ používa osobné údaje a aké ma dotknutá osoba práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov;

 

 • právo kedykoľvek bezplatne odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, a to poštou alebo e-mailom na nižšie uvedenú adresu,

 

 • právo na prístup k osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií súvisiacich s ich spracovávaním zo strany Podnikateľa prípadne externých sprostredkovateľov,

 

 • právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov;

 

 • právo na vymazanie osobných údajov, predovšetkým ak (i) už nie sú ďalej potrebné pre ďalšie spracovanie; (Ii) bol odvolaný súhlas s ich spracovaním; (Iii) bolo subjektom údajov oprávnene namietané ich spracovanie; (Iv) boli spracované nezákonne; alebo (v) musia byť vymazané podľa právnych predpisov;

 

 • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, ak (i) dotknutá osoba napadla správnosť osobných údajov po dobu, kým neoverí ich správnosť; (Ii) spracovanie je protizákonné; (iii) ak ich Podnikateľ už nepotrebuje, ale osobné údaje potrebuje dotknutá osoba na účely uplatnenia svojich právnych nárokov alebo (iv) subjekt údajov namieta proti ich spracovaniu po dobu, kým Podnikateľ neoverí, či oprávnené záujmy Podnikateľa prevažujú nad záujmami dotknutej osoby;

 

 • právo podať námietky proti spracovaniu osobných údajov v prípade, že sú spracovávané na účely oprávnených záujmov Podnikateľa alebo na účely priameho marketingu zo strany Podnikateľa;

 

 • právo na prenos, t.j. právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému prevádzkovateľovi pri splnení zákonných podmienok;

 

 • právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika; https://dataprotection.gov.sk/uoou/, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že Podnikateľ porušuje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov na ochranu osobných údajov.

 

 

 

 

Článok 9: Dotazy a kontakty

 

Pokiaľ Vás zaujímajú podrobné informácie o Vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov, vrátane práva na prístup a opravu nepresných údajov, alebo iný dotaz, alebo sťažnosť k ich spracovaniu, kontaktujte nás prosím poštou, osobne, telefonicky, alebo emailom.

 

Kade Mackintosh – English.sk

kontaktná adresa: J. Mazúra 12, 036 01 Martin

Kontaktná osoba: Kade Mackintosh

e-mail: kade.mackintosh@english.sk                  tel.: + 421 908 156 090

 

Článok 10: Zmeny zásad o spracovaní osobných údajov

 

Je možné, že sa tieto zásady Podnikateľ rozhodne zmeniť, alebo aktualizovať. Aktuálne znenie zásad budete mať vždy k dispozícií na webovej stránke Podnikateľa: www.english.sk  v sekcii „Zásady spracovania osobných údajov“.

__________________________

Kade Mackintosh – English.sk

Zásady používania súborov cookies:

Zásady používania souborov cookies na https://english.sk/

Používaním webu súhlasíte so spôsobom, akým používame súbory cookies, v súlade s týmito Zásadami používania súborov.

 

Čo je súbor cookie

 

Cookie je krátky textový súbor, ktorý navštívený web odošle do Vášho prehliadača. To nám umožňuje rozpoznať Vás ako unikátneho návštevníka a budúca návšteva stránok pre Vás môže byť jednoduchšia, slúži na zapamätanie si Vašich užívateľských údajov, zapamätanie histórie hľadania a pod. V oblasti návštevnosti pomocou cookies zisťujeme, koľko užívateľov naše stránky navštívi, aké sekcie preferujú a o aký obsah sa zaujímajú. Ak dokážeme pochopiť správanie našich návštevníkov, môžeme obsah webu personalizovať a celkovo zlepšovať plynulosť a jednoduchosť používania webu. Cookies nám tak pomáhajú skvalitňovať naše služby a zabezpečovať vašu spokojnosť pri používaní nášho webového portálu.

 

Používanie souborov cookies

Súbory cookies sa môžu používať aj na ďalšie účely, ako je výber relevantných reklám alebo oblastí sociálnych médií. Cookies samé o sebe neobsahujú ani neodhaľujú osobné údaje. Na našich stránkach používame služby spoločnosti Google – meranie návštevnosti, reklamné a sociálne služby. Bližšie informácie o tom, ako Google využíva dáta sa dozviete tu: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

 

Zamedzenie ukladania súborov cookies

 

Pokiaľ nesúhlasíte s takýmto spôsobom používania súborov cookies, potom odporúčame, aby ste si zodpovedajúcim spôsobom upravili nastavenia ochrany súkromia vo svojom internetovom prehliadači alebo aby ste naše stránky nevyužívali, čo nám samozrejme bude ľúto. Blokovanie cookies môže viesť k obmedzenej funkčnosti stránok a všetka komunikácia od nás smerom k Vám môže byť menej relevantná ako doteraz.

 

Otázky ohľadom cookies

 

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom Zásad používania súborov cookies na našich stránkach, kontaktujte nás prosím prostredníctvom nasledovného e-mailu: kade.mackintosh@english.sk.

 

 

 

Kade Mackintosh – English.sk

 

 

K personalizácií obsahu a reklám, k analýze návštevnosti a funkciám sociálnych sietí používame súbory cookies. To nám umožňuje zobrazovať Vám zaujímavejší obsah, prispôsobené reklamy a rýchlejšie spracovať Vaše požiadavky vďaka uloženým voľbám. O súboroch cookies a o tom, k čomu ich využívame Vám radi poskytneme viac informácií.