Všeobecné obchodné podmienky

Registráciou Vášho účtu na tejto webstránke, súhlasíte s nižšie uvedenými dokumentami (je nutné súhlasiť, pokiaľ chcete využívať služby English.sk)

Všeobecné obchodné podmienky:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Kade Mackintosh – English.sk

 

 1. Úvodné ustanovenia

 

 • Vzdelávateľ Kade Mackintosh – English.sk, IČO: 51 809 095, vedený v Živnostenskom registri Okresného úradu Martin pod č. živnostenského registra 550-29247 (ďalej aj ako “vzdelávateľ) je samostatne zárobkovou osobou (živnosťou), ktorá v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vykonáva vyučovanie v odbore cudzích jazykov, so špecializáciou na anglický jazyk. (ďalej aj ako “jazykový kurz” alebo “kurz).
 • Cieľom vzdelávateľa je poskytovať kvalitné jazykové vzdelanie pre každého študenta, ktorý sa prihlási na jazykový kurz organizovaný vzdelávateľom resp. rozhodne sa využiť služby vzdelávateľa iným spôsobom. Prioritou vzdelávateľa sú spokojní študenti, ktorí si počas absolvovaných kurzov zdokonalia svoje jazykové schopnosti.
 • Vzdelávateľ- kontaktné údaje

Kade Mackintosh – English.sk

korešpondenčná adresa: J. Mazúra 12, 036 01 Martin

IČO: 51 809 095,

registrácia v Živnostenskom registri Okresného úradu Martin pod č. živnostenského registra 550-29247

číslo bankového účtu: SK22 0900 0000 0051 4689 5946

kontaktné osoby vzdelávateľa:

Kade Mackintosh, tel. č. +421 908 156 090, mail: kade.mackintosh@english.sk

(spoločne ďalej aj ako „kontaktné osoby“)

 • Základné pojmy

Pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) sa rozumejú nasledovné termíny:

VOP Všeobecné obchodné podmienky vzdelávateľa Kade Mackintosh – English.sk
Vzdelávateľ Kade Mackintosh – English.sk, IČO: 51 809 095, vedený v Živnostenskom registri Okresného úradu Martin pod č. živnostenského registra 550-29247.
Študent Akákoľvek osoba, ktorá sa záväzne prihlási na jazykový kurz vedený vzdelávateľom
Zmluvné strany Spoločne vzdelávateľ a študent ako účastníci právneho vzťahu.
Jazykový kurz príp. kurz Spoplatnená služba poskytovaná zo strany vzdelávateľa pre študenta. Jazykovým kurzom sa rozumie rozsah prednášok vymedzený vzdelávateľom, ktorý bude poskytnutý za odplatu študentovi.
Platba (úhrada) Poukázanie finančných prostriedkov zo strany študenta v prospech vzdelávateľa na bankový účet vzdelávateľa vedený v Slovenská Sporiteľňa, a. s.,
IBAN: SK2209000000005146895946
Poplatok za jazykový kurz Cena za absolvovanie jazykového kurzu vedeného vzdelávateľom, ktorú je povinný študent uhradiť v prospech vzdelávateľa.
Pedagóg Osoba v pracovnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu so vzdelávateľom, ktorá poskytuje výuku počas jazykových kurzov organizovaných vzdelávateľom.
 • Prihlásenie na kurz a priebeh kurzov

 

 • Prihlásením študenta na jazykový kurz organizovaný vzdelávateľom vzniká zmluvný vzťah medzi vzdelávateľom a študentom, a to na základe vyplnenej a zaslanej online prihlášky na kurz, ktorou vzniká študentovi nárok na účasť na kurze organizovanom vzdelávateľom. Prihlásenie sa do kurzu je záväzné. Od zmluvy môže študent odstúpiť najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom kurzu. Odhlásenie je potrebné uskutočniť telefonicky alebo e-mailom na kontaktné údaje uvedené v bode 1.3 týchto VOP. Podmienky odstúpenia od kurzu v prípade, že bol už uhradený poplatok za absolvovanie kurzu, sú upravené v osobitnom bode týchto VOP upravujúcom storno poplatky.
 • Jazykové kurzy sa realizujú výlučne prostredníctvom online prednášok cez Skype, prípadne iných komunikačných softvérov zvolených vzdelávateľom (audio-video komunikačné kanály prostredníctvom ktorých sa realizujú prednášky). Študent sa prednášky zúčastňuje prostredníctvom pripojenia sa k prebiehajúcej prednáške cez Skype resp. iný komunikačný softvér zvolený vzdelávateľom (ďalej aj ako „pripojenie sa k prednáške“ resp. „pripojenie“). Termíny jednotlivých prednášok stanoví vzdelávateľ. Vzdelávateľ si týmto vyhradzuje právo zmeniť termín prednášky.
 • Uskutočňovať objednávky a registrovať sa na webovom sídle vzdelávateľa môžu samostatne iba osoby staršie ako 16 rokov. Pokiaľ je študent mladší ako 16 rokov, musí zaňho uskutočniť objednávku alebo vykonať registráciu jeho zákonný zástupca, alebo iná osoba staršia ako 16 rokov.
 • Prihlásením sa na jazykový kurz sa študent zaväzuje rešpektovať učebné metódy a postupy zvolené vzdelávateľom resp. používať učebné materiály vzdelávateľa.
 • Služby spojené s jazykovým kurzom (jednotlivé prednášky) nie je možné preniesť na iného študenta (inú osobu).
 • Prihlásením sa na jazykový kurz si študent objednáva u vzdelávateľa jeden z nasledovných programov (kurzov):
  1. program Rovesník,
  2. program VIP,
  3. program Na mieru,
  4. program Prípravy na maturitu,
  5. program Prípravy na FCE a CEA certifikát,
  6. iný kurz stanovený vzdelávateľom. pričom vzdelávateľ si vyhradzuje právo do budúcna rozšíriť resp. zmeniť ponuku ponúkaných jazykových kurzov.
 • Vzdelávateľ zvolí vhodnú metódu výučby študenta a vhodné pomôcky, podľa toho, aký kurz (aká jazyková úroveň) študentovi prináleží. Vzdelávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o priradení študenta ku konkrétnej úrovni (konkrétnemu programu – kurzu).
 • Študent si záväznou prihláškou na jazykový kurz objednáva predplatené služby (kurzy podľa bodu 3.6 týchto VOP) pričom, ak niektorá zo zmluvných strán preukázateľne neprejaví výslovný záujem skončiť poskytovanie služieb najneskôr 90 kalendárnych dní pred ukončením tohto zmluvného vzťahu vo forme oznámenia, tieto služby (jazykové kurzy) nebudú poskytované.
 • Riadnym poskytnutím jazykového kurzu sa rozumie absolvovanie programov uvedených v bode 3.6 týchto VOP, o čom vzdelávateľ vedie záznamy v podobe prezenčnej listiny študentov a audiovizuálne záznamy podľa bodu 11.11 týchto VOP, slúžiace výlučne na internú potrebu vzdelávateľa.
 • Platba, platobné podmienky

 

 • Ak sa študent rozhodne zúčastniť jazykového kurzu, je povinný uhradiť cenu tohto kurzu najneskôr 3 pracovné dni pred jeho začiatkom. V niektorých prípadoch je možné uplatniť výnimku vo vzťahu k lehote splatnosti úhrady (napr. prihlásenie sa na poslednú chvíľu, zmeny jazykového kurzu vopred oznámené zo strany vzdelávateľa a pod.).
 • Cena jazykového kurzu je vždy uvedená na webovom sídle vzdelávateľa a zároveň je táto cena uvedená v objednávke jazykového kurzu. Cena môže byť študentom uhradená iba spôsobmi, ktoré sú ponúkané na internetovej adrese https://www.english.sk, t. j., online prostredníctvom služby GoPay. Študent za použitie tejto služby neplatí.
 • Vzdelávateľ si vyhradzuje právo zmeniť (upraviť) ceny jednotlivých jazykových kurzov.
 • Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančnej čiastky na účet vzdelávateľa.
 • V prípade väčšieho počtu záujemcov ako by sa dalo dôvodne predpokladať, majú prednosť tí záujemcovia, ktorí zaplatili poplatok za jazykový kurz skôr.
 • Jazykový kurz vedený vzdelávateľom nie je možné uhradiť vo forme splátok.
 • Študentovi nevzniká nárok na poskytnutie zľavy z jazykového kurzu, s výnimkou ak tak nestanoví vzdelávateľ.
 • V prípade, ak sa študent dostane do omeškania s úhradou poplatku za jazykový kurz, vzdelávateľ je oprávnený požadovať úrok z omeškania vo výške 5% ročne z dlžnej čiastky .
 • V prípade, ak sa študent dostane do omeškania s úhradou poplatku za jazykový kurz, vzdelávateľ je oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
 • Študent súhlasom s týmito VOP udeľuje oprávnenie prevádzkovateľovi uskutočňovať prostredníctvom inkasa pravidelnú úhradu splatných poplatkov (poplatkov za absolvovanie jazykových kurzov) zo svojho bankového účtu. Študent sa zaväzuje v lehote 5 dní od podpisu týchto VOP informovať banku, v ktorej má zriadený účet, z ktorého bude realizované inkaso, o poskytnutí súhlasu s vykonávaním inkasa z tohto účtu.
 • Študent je povinný bezodkladne nahlásiť zmeny svojho bankového spojenia prevádzkovateľovi.

 

 • Práva a povinnosti vzdelávateľa

 

 • Vzdelávateľ si vyhradzuje právo zrušiť kurz a ponúknutia študentovi možnosti pokračovať s inou skupinou na rovnakej vedomostnej úrovni.
 • Vzdelávateľ si vyhradzuje právo zrušiť kurz študentovi v prípade nevyčerpania predplateného balíčka do 90. kalendárnych dní od začatia kurzu, počnúc prvou prednáškou.
 • Vzdelávateľ si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch spočívajúcu v zmene učebných osnov, zmene učebného materiálu, zrušení hodiny, zmeny pedagóga.

 

 • Storno podmienky (storno poplatky)

 

 • Jazykový kurz je možné stornovať iba pred jeho začatím.
 • V prípade stornovania jazykového kurzu aspoň 1 deň pred začatím tohto jazykového kurzu, má vzdelávateľ nárok požadovať od študenta 20% z ceny jazykového kurzu (t. j. 20% z hodnoty poplatku za kurz).
 • Storno poplatky sa uhrádzajú rovnakým spôsobom ako poplatky za kurz, teda v zmysle čl. 4 týchto VOP.
 • Stornovanie kurzu po zahájení prvého dňa výučby (prvej hodiny výučby) nie je v zmysle bodu 6.1 týchto VOP možné, v danom prípade má vzdelávateľ nárok požadovať od študenta úhradu poplatku za absolvovanie jazykového kurzu v plnej výške.
 • V prípade, ak vzdelávateľ z akýchkoľvek dôvodov pristúpi k zrušeniu kurzu, študent má nárok na vrátenie pomernej časti poplatku, ktorá sa vypočíta podľa počtu absolvovaných prednášok.
 • Študent nemá nárok na vrátenie poplatku alebo časti poplatku, v prípade, ak sa študent nepripojí k prednáške resp. ak sa študent omešká s pripojením sa k prednáške o viac ako 15 minút po vopred dohodnutom (stanovenom) termíne prednášky. V danom prípade stráca študent nárok na akúkoľvek kompenzáciu a vzdelávateľovi prináleží odmena vo výške riadne poskytnutej (odprednášanej) prednášky, pričom študentovi táto prednáška prepadá, teda takáto prednáška bude považovaná za zmeškanú prednášku podľa čl. 7 týchto VOP.
 • V prípade, ak sa študent omešká s pripojením sa na prednášku o viac ako 15 minút po stanovenom termíne prednášky a má záujem túto prednášku absolvovať, môže študent požiadať vzdelávateľa o zopakovanie prednášky podľa bodu 7.2 týchto VOP, pričom v danom prípade vzniká nárok vzdelávateľa požadovať poplatok za opakované (opätovné) absolvovanie prednášky.

 

 • Zmeškané prednášky

 

 • Za neúčasť študenta na výučbe (prednáške objednaného jazykového kurzu) neposkytuje vzdelávateľ žiadnu finančnú kompenzáciu.
 • Na požiadanie študenta je možné nahradiť resp. zopakovať prednášky, pričom v danom prípade je študent povinný uhradiť vzdelávateľovi poplatok za opätovné absolvovanie týchto prednášok. Výšku poplatku za opakované (opätovné) absolvovanie prednášok jazykového kurzu stanoví vzdelávateľ.
 • Pri nahrádzaní prednášok resp. opakovanom absolvovaní prednášok jazykového kurzu bude študent zaradený do skupiny, ktorá preberá rovnaké učivo, o ktorého opätovné absolvovanie študent požiadal (ak taká skupina existuje). Vzdelávateľ negarantuje, že umožní náhradu (opätovné absolvovanie hodín) všetkým študentom, ktorí o to požiadajú, a to najmä v prípade, ak to nebude objektívne možné.

 

 • Odstúpenie od zmluvy (ukončenie zmluvného vzťahu vzdelávateľa a študenta)

 

 • Vzdelávateľ je oprávnený z dôvodu naplnenia kapacít odstúpiť od zmluvy so študentom. V danom prípade majú prednosť študenti, ktorí zaplatili prednostne (skôr). Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet vzdelávateľa, resp. úhrada v hotovosti vzdelávateľovi.
 • Vzdelávateľ je rovnako opravený odstúpiť od zmluvy so študentom v prípade, ak študent neuhradí poplatok za jazykový kurz v termíne splatnosti.
 • Zmluvný vzťah medzi vzdelávateľom a študentom môže byť ukončený na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
 • Vzdelávateľ je oprávnený okamžite ukončiť zmluvný vzťah so študentom v prípade, ak:
  1. správanie študenta závažným spôsobom narušuje riadny priebeh kurzu,
  2. študent hrubo porušuje podmienky stanovené týmito VOP,
  3. študent spácha úmyselný trestný čin voči vzdelávateľovi alebo pedagógovi vzdelávateľa.

V danom prípade nevzniká študentovi nárok na vrátenie poplatku za jazykový kurz.

 • Študent je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak hodnoverným spôsobom preukáže, že jazykový kurz nebol zo strany vzdelávateľa riadne poskytnutý.

 

 • Zmeny podmienok

 

 • Vzdelávateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP. Akékoľvek zmeny v týchto VOP budú realizované v písomnej forme so súhlasom oboch zúčastnených strán (vzdelávateľa a študenta).
 • Zmenené všeobecné obchodné podmienky môžu nadobudnúť účinnosť najskôr k prvému dňu kalendárneho týždňa nasledujúceho po týždni, v ktorom boli zverejnené.

 

 • Sťažnosti

 

 • Študent je povinný akékoľvek svoje sťažnosti, podnety nahlásiť vzdelávateľovi, ak je to možné ihneď, a to osobne alebo telefonickou formou pedagógovi príp. e-mailom adresovaným vzdelávateľovi. Po prehodnotení sťažnosti vzdelávateľ oboznámi študenta s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia podanej sťažnosti či podnetu.
 • Zmluvné strany týchto VOP sa zaväzujú, že všetky prípadné spory vzniknuté v súvislosti s týmito VOP budú prednostne riešiť na základe vzájomnej zmierlivej dohody. Pokiaľ uvedené nebude možné, na rozhodovanie takýchto sporov sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.

 

 

 • Ochrana osobných údajov

 

 • Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len “GDPR“), ktorý vymedzil účel a podmienky spracúvania osobných údajov, je podnikateľ:

Kade Mackintosh – English.sk

IČO: 51 809 095,

registrácia v Živnostenskom registri Okresného úradu Martin pod č. živnostenského registra 550-29247

(pre účely tejto časti VOP aj ako „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

kontaktná adresa: Kade Mackintosh – English.sk, J. Mazúra 12, 036 01 Martin

E-mail: kade.mackintosh@english.sk
Tel. č.:  +421908156090

 • Prevádzkovateľ vyhlasuje, že všetky študentom poskytnuté osobné údaje budú zhromažďované a spracované výlučne na účely poskytované na služby v rámci jazykových kurzov prevádzkovateľa a na s tým súvisiacu nevyhnutnú administratívu. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nakladať s poskytnutými osobnými údajmi v súlade so zákonom č. 18/21018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadením GDPR
 • V prípade neuzavretia zmluvného vzťahu, ukončenia zmluvného vzťahu, alebo ak si to študent vyžiada, budú bez ďalšieho osobné údaje študenta znehodnotené.
 • Prevádzkovateľ má vyhotovenú osobitnú dokumentáciu a interné smernice, ktoré bližšie upravujú postupy pri spracúvaní osobných údajov a nakladaní s osobnými údajmi študentov.
 • Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, sieťový identifikátor alebo jeden alebo viacero faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby.
 • Prevádzkovateľ minimalizuje rozsah spracúvaných osobných údajov tak, aby rozsah osobných údajov postačoval na splnenie/poskytnutie služieb, ktoré študent očakáva (služby jazykových kurzov) a zároveň aby došlo zo strany prevádzkovateľa k splneniu jeho normatívnych povinností a v primeranej miere bola zabezpečená ochrana jeho oprávnených záujmov.
 • Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu študent poskytol a/alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe vykonanej registrácie študenta a pri plnení zmluvných povinností.
 • Prevádzkovateľ spracováva nasledovné osobné údaje:
 1. titul, meno a priezvisko študenta,
 2. adresa trvalého pobytu študenta,
 3. dátum narodenia študenta,
 4. telefonický kontakt, e-mail študenta,
 5. bankové spojenie študenta,
 6. profilová fotografia študenta,
 7. audiovizuálny záznam študijnej činnosti študenta počas prednášok.
 • Prevádzkovateľ taktiež spracováva identifikačné a kontaktné údaje študenta a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy, vrátane elektronického súboru “cookie” (bližšie informácie sú uvedené v súvislosti so záložkou cookies).
 • Študent berie na vedomie, že jednotlivé prednášky sú nahrávané v záujme sledovania progresu študenta a taktiež za účelom zlepšenia kvality prednášok zo strany prevádzkovateľa. Zaznamenávaný je celý priebeh prednášky, pričom tento záznam zahŕňa vizuálny a zvukový záznam pedagóga aj študenta (ďalej len „audiovizuálny záznam“).
 • Študent týmto udeľuje výslovný súhlas vzdelávateľovi, ako prevádzkovateľovi osobných údajov, so spracúvaním osobných údajov v podobe audiovizuálneho záznamu prednášok. Tieto audiovizuálne záznamy prednášok budú zaznamenávané a archivované výlučne prevádzkovateľom, a to po dobu 2 rokov od vzniku audiovizuálneho záznamu, resp. po dobu, akú stanoví prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ sa týmto zaväzuje audiovizuálne záznamy prednášok neposkytnúť tretím osobám a využiť ich výlučne na svoju vlastnú potrebu, t. j. za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb jazykových kurzov.
 • Prevádzkovateľ vedie internú databázu obsahujúcu audiovizuálne záznamy jednotlivých prednášok. Audiovizuálne záznamy prednášok ako aj ich celková databáza sú vlastníctvom prevádzkovateľa. Nahliadnuť do predmetnej databázy prednášok je oprávnený výlučne prevádzkovateľ alebo ním poverený zamestnanec.
 • Študent týmto udeľuje výslovný súhlas vzdelávateľovi, ako prevádzkovateľovi osobných údajov, so spracúvaním osobných údajov v podobe profilovej fotografie. Fotografia študenta bude spracúvaná v záujme súťaží organizovaných prevádzkovateľom resp. bude uverejnená na webovom sídle prevádzkovateľa, s čím študent týmto vyjadruje svoj súhlas.
 • Študent týmto udeľuje výslovný súhlas prevádzkovateľovi so zverejnením profilovej fotografie študenta na webovom sídle prevádzkovateľa v záujme vyhodnotenia výsledkov súťaží organizovaných prevádzkovateľom resp. za účelom zverejnenia úspešných absolventov jazykových kurzov na webovom sídle prevádzkovateľa.
 • Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je
  1. plnenie zmluvy medzi študentom a prevádzkovateľom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (výučba na prednáškach);
  2. oprávnený záujem prevádzkovateľa spočívajúci v komunikácii so študentom po vykonaní registrácie na webovom sídle prevádzkovateľa,
  3. súhlas študenta so spracúvaním osobných údajov v podobe audiovizuálnych záznamov jednotlivých prednášok,
  4. súhlas študenta so zverejnením fotografie na účely súťaží organizovaných prevádzkovateľom,
  5. oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a 62 ods. 2 zákona 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, a to v prípade ak došlo k objednávke jazykového kurzu, na ktorý sa vzťahujú zaslané obchodné oznámenia alebo newsletter;
  6. súhlas študenta so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
 • Účelom spracovania osobných údajov je:
  1. vybavenie objednávky študenta (prihlásenia na jazykový kurz) a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi študentom a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, priezvisko a adresa, tel. a e-mailový kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť (realizácia jazykového kurzu nie je inak možná),
  2. vyhotovovanie audiovizuálneho záznamu z jednotlivých prednášok za účelom skvalitnenia služieb poskytovaných prevádzkovateľom a sledovanie progresu jednotlivých študentov,
  3. registrácia na webovom sídle prevádzkovateľa za účelom zabezpečenia efektívnej komunikácie so študentom;
  4. zasielanie obchodných oznámení a ďalších marketingových aktivít;
  5. zverejnenie osobných údajov na webovom sídle prevádzkovateľa v rozsahu meno a priezvisko študenta, profilová fotografia študenta,
  6. štatistické a analytické spracovanie návštevnosti webového sídla prevádzkovateľa.
 • Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.
 • Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

 

 1. po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúci zo zmluvného vzťahu medzi študentom a prevádzkovateľom a dobu uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov, najviac však po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu,
 2. po dobu, kým nedôjde k odvolaniu súhlasu na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely, najviac však po dobu 10 rokov,
 3. po dobu, kým nedôjde k odvolaniu súhlasu na spracúvanie osobných údajov v podobe vyhotovovania audiovizuálneho záznamu z prednášok, najviac však po dobu 2 rokov,
 4. po dobu, kým nedôjde k odvolaniu súhlasu na spracúvanie osobných údajov v podobe profilovej fotografie študenta, najviac však po dobu 10 rokov,
 5. po dobu, kým nedôjde k odvolaniu súhlasu na spracúvanie a zverejňovanie osobných údajov v podobe profilovej fotografie a mena študenta na webovom sídle prevádzkovateľa, najviac však po dobu 10 rokov,
 6. v prípade existencie oprávneného záujmu súvisiaceho s priamym marketingom a/alebo zabezpečením efektívnej komunikácie so  študentom, po dobu 10 rokov od objednávky jazykových kurzov prevádzkovateľa alebo vykonania registrácie.
 • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
 • Prevádzkovateľom spracúvané osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:
 1. návštevníci webového sídla prevádzkovateľa, a to údaje v rozsahu meno, priezvisko a fotografia študenta,
 2. spoločnosti zaisťujúcej služby prevádzkovania webového sídla prevádzkovateľa a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním webového sídla prevádzkovateľa;
 3. spoločnosti spravujúcej účtovníctvo prevádzkovateľa, audítorské spoločnosti príp. advokátske alebo právne kancelárie;
 4. súdom a orgánom činným v trestnom konaní, súdnym exekútorom, Úradu na ochranu osobných údajov a iným vyššie neuvedeným štátnym orgánom.
 • Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do krajín mimo EÚ (tretích krajín) alebo medzinárodnej organizácii.
 • krem už uvedených osobných údajov prevádzkovateľa spracováva aj dáta vzniknuté pri prehliadaní stránok webového rozhrania generované pomocou analytického nástroja Google Analytics s rozšírením kódu o ukladaní remarketingových dát. Tieto remarketingové dáta prevádzkovateľ ukladá po dobu 365 dní. Pre remarketing okrem GDN siete prevádzkovateľ používa aj službu Adroll. Pomocou týchto online nástrojov nezbiera prevádzkovateľ osobné údaje, ako je meno, adresa, e-mail, ani telefón. Záznam pre zacielenie remarketingových reklám môže študent odstrániť po vymazaní súborov cookie v prehliadači. Pre vylúčenie z Adrollu môžete navštíviť túto stránku: networkadvertising.org/choices/.
 • V súvislosti so spracúvaním osobných údajov má študent ako dotknutá osoba okrem iného nasledovné práva: i) právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie, ii) získať informácie a potvrdenie o tom, či sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a má právo na prístup k spracúvaným osobným údajom, iii) kedykoľvek žiadať opravu nesprávnych osobných údajov; iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov; v) namietať proti spracúvaniu osobných údajov; vi) podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu (napr. Úradu na ochranu osobných údajov SR); vii) kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase bez jeho odvolania; viii) na prenos osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi; ix) na vymazanie údajov tzv. právo na zabudnutie (nemožno uplatniť, ak sa osobné údaje spracúvajú na splnenie zákonnej povinnosti, uplatňovanie právnych nárokov a.i.).
 • Študent si uplatňuje vyššie uvedené práva v súlade s GDPR a ďalšími právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si študent môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že študent ako dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba (študent) preukázala svoju totožnosť.
 • Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spracúvaniu osobných údajov, pričom zobral do úvahy použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Prevádzkovateľ nakladá s osobnými údajmi a dôvernými informáciami v súlade s platnými právnymi predpismi a zachováva o nich mlčanlivosť v čase trvania zmluvného vzťahu a existencie oprávneného záujmu ako aj po jeho ukončení alebo zániku.
 • Realizáciou objednávky jazykového kurzu, resp. vykonaním registrácie na webovom sídle prevádzkovateľa študent potvrdzuje, že bol s týmito podmienkami spracúvania osobných údajov oboznámený a berie ich na vedomie.

 

 • Záverečné ustanovenia

 

 • Tieto VOP sa uzatvárajú na dobu určitú, a to na 12 (dvanásť) mesiacov. V prípade, ak niektorá zo zmluvných strán neprejaví výslovný záujem skončiť tento zmluvný vzťah najneskôr 30 dní pred ukončením tohto zmluvného vzťahu vo forme oznámenia, tieto VOP sa automaticky predlžujú o ďalších 12 mesiacov, a to za rovnakých zmluvných podmienok. To isté platí aj pre nasledujúce obdobie 12 mesiacov.
 • Študent je povinný pred uzatvorením zmluvy so vzdelávateľom oboznámiť sa s týmito VOP, ktoré sú prístupné aj na webovej stránke vzdelávateľa.
 • Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy a strany sú viazané podmienkami v nich stanovenými.
 • Na tieto VOP sa primerane vzťahujú ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Kontrolným orgánom vzdelávateľa je Inšpektorát SOI (Slovenskej obchodnej inšpekcie) pre Žilinský kraj, so sídlom Predmestská 71, P.O. BOX B-89, 011 79, Žilina 1.
 • Prípadná neplatnosť niektorej časti alebo ustanovenia VOP nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných dojednaní VOP. Namiesto neplatných ustanovení VOP sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu neplatného ustanovenia VOP.
 • Záväzkové vzťahy medzi zmluvnými stranami (vzdelávateľom a študentom) sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, s vylúčením použitia kolíznych noriem.
 • V prípade vzniku sporov sú príslušné na riešenie takýchto sporov súdy Slovenskej republiky.
 • Tieto VOP sú platné a účinné odo dňa 01.07.2018.

V Martine, dňa 06.08.2018

_____________________________

Kade Mackintosh – English.sk